a→A
A→a
Menu

HALLE

FÜR

KUNST

Lüneburg

Curatorial Practice (Lecture Series)

Event   08. May 1998 – 27. October 1998

8.Mai: Simon Lamuniere

16. Juni: Thomas Wulffen, Kritik des Kuratierens oder Kuratieren der Kritik?                                                  

30.Juni: Ulrike Kremeier, Produktion/Distribution                                                  

27.Oktober: Christoph Tannert, Der Kurator am Scheideweg – kuratorische Praxis in der Amüsiergesellschaft